Wrzesień 3, 2019

Komunikat dotyczący wprowadzania, uzupełniania i poprawiania danych w SIO

Szanowni Państwo
Wójtowie Gmin, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Nawiązując do listu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2019 r., skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej przypominam że termin dokonywania w SIO jakichkolwiek zmian, istotnych z punktu widzenia naliczania subwencji oświatowej na rok 2020, upływa z dniem 30.09.2019 r. Po tym terminie modyfikacja wprowadzonych danych nie będzie uwzględniona w naliczanej subwencji.
List Ministra Edukacji Narodowej – plik do pobrania

W celu uniknięcia błędów, zachęcam Państwa do zapoznania się lub ponownego przeanalizowania materiałów pomocniczych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pozwolą poprawnie wprowadzić dane do SIO. Opracowanie zawiera instrukcje techniczne, filmy instruktażowe, instrukcje merytoryczne oraz FAQ z pytaniami i odpowiedziami: https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/

Pomocna może być również najnowsza prezentacja opracowania przez MEN: 
Prezentacja – plik do pobrania

Ponadto informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, które oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
Treść rozporządzenia – plik do pobrania

Jednocześnie bardzo proszę abyście Państwo Dyrektorzy/Kierownicy zadbali o to, aby dane wprowadzone do Systemu Informacji Publicznej (SIO) odzwierciedlały stan rzeczywisty kierowanej przez Was szkoły/placówki na dzień 30.09.2019 r.

Zwracam się także z prośbą i apelem do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe o zaangażowanie i przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji danych wprowadzonych przez dyrektorów do Systemu Informacji Publicznej ponieważ tylko kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane o uczniach i nauczycielach zagwarantują prawidłowe ustalenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwestiach, które nie zostały objęte wyjaśnieniami w materiałach instruktażowych prosimy kontaktować się z pracownikami kuratorium:

Panem Rafałem Bieńkiem
e-mail: rbieniek@kuratorium.lodz.pl lub

Panią Martą Obielak
e-mail: mobielak@kuratorium.lodz.pl

                                                                                           Grzegorz Wierzchowski

                                                                                           Łódzki Kurator Oświaty