Styczeń 12, 2022

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2022 r.

Łódzki Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do dnia 18 lutego 2022 r. w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD lub przesłać na adres: profesor@kuratorium.lodz.pl), 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120 a.

Zgodnie z zapisem art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), tytuł honorowego profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz.1017), realizując zapisy art. 9i ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) określiło terminy składania wniosków oraz kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Oznacza to, że nauczyciel spełniający wymagania określone w Karcie Nauczyciela i w/w rozporządzeniu, powinien dokonać opisu swoich działań i osiągnięć od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, uwzględniając sugestie Kapituły, która bierze w szczególności pod uwagę: 

 1. Jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
 • osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu lub egzaminu,
 • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 1. Pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
 • stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
 • dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
 • pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich.
 1. Wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
 • wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
 • umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
 • wysoki poziom kultury języka.
 1. Szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wskazanym jest, aby opis był potwierdzony przez:

 1. dyrektora/dyrektorów szkół/placówek zatrudniających nauczyciela,
 2. organ prowadzący szkołę/placówkę w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora szkoły/placówki obecnie lub w omawianym okresie,
 3. inne instytucje edukacyjne (np. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, placówki doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Artystycznej, wyższe uczelnie, itp.) w przypadku działań podejmowanych we współpracy z tymi instytucjami. 

Uwaga

Zgodnie z ustaleniami Kapituły tytuł honorowego profesora oświaty powinien być przyznawany najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli. Nie należy traktować możliwości nadania tytułu jako etapu awansu zawodowego nauczyciela.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. informację o kandydacie (wg wzoru) podpisaną przez pracodawcę kandydata (tj.: przez dyrektora szkoły/placówki lub organ prowadzący w przypadku dyrektora szkoły/placówki),
 2. pismo wraz z uzasadnieniem (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym) podpisane przez zgłaszającego kandydata, nauczyciela,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki lub pracodawcy dyrektora szkoły o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Zgłoszenie może uwzględniać opinie dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego, organizacji działających w sferze oświaty i wychowania. Łódzki Kurator Oświaty, po zapoznaniu się z propozycją Zespołu opiniującego wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, składa rekomendowane wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Uwaga! Uzasadnienie nie powinno przekraczać 10 stron.

Wzór wniosku. Plik do pobrania w formacie .doc (23 KB) 

Obowiązek informacyjny. Plik do pobrani w formacie .doc (17KB)