Wrzesień 11, 2020

Komunikat dotyczący praktyk zawodowych realizowanych przez uczniów w roku szkolnym 2019/2020

W związku z pojawiającymi się zapytaniami kierowanymi do organu nadzoru pedagogicznego, dotyczącymi realizacji przez uczniów praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, że brak ich zaliczenia nie może być powodem skreślenia ucznia z listy uczniów.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910) dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów tylko i wyłączniew przypadkach określonych w statucie szkoły.

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor technikum i szkoły policealnej mógł skorzystać z zapisu § 4 ust 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493 ze zm.) i termin planowanych praktyk zawodowych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek przesunąć do końca roku szkolnego 2019/ 2020 lub zaplanować je w klasach (semestrach) programowo wyższych.