Październik 29, 2019

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa i warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkół prosimy o przypomnienie i upowszechnienie w kierowanych przez Was szkołach i placówkach przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zorganizowania zgodnie z procedurami wewnątrzszkolnymi ewakuacji (treningu ewakuacyjnego).
Celem próbnej ewakuacji jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły/placówki w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy powinni wiedzieć, co mają robić – muszą znać swoje obowiązki, zasady postępowania, współpracować ze sobą.
Jednocześnie przypominamy Państwu, że sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
Dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów i pracowników na terenie szkoły.
Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o współpracę z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej.