Wrzesień 21, 2018

Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego o zasadach sprawozdawczości SIO w 2018 r.

W roku 2018, jednostki samorządu terytorialnego przekazują bazy danych oświatowych „starego SIO” do Kuratorium Oświaty w Łodzi zgodnie z poniższymi zasadami:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sio@kuratorium.lodz.pl należy przesłać:

  1. plik eksportowy danej jst (np. 000007309345130976296103.exp)
  2. wydruk zestawienia zbiorczego podpisanego przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie bazy – starostę, prezydenta, wójta lub burmistrza, zeskanowany w formacie PDF z nazwą będącą kodem jst, (np. 000007309345130976296103.pdf)

Ważne informacje:
Plik eksportowy oraz zeskanowany wydruk zestawienia zbiorczego prosimy przesyłać w jednym mailu w miejscu tematu wpisując nazwę JST. Celem usprawnienia komunikacji, mail z załączonymi plikami powinien być opatrzony nazwiskiem i numerem telefonu do osoby przygotowującej zestawienie.

Nazwa pliku eksportowego (cyfrowy kod jednostki), wygenerowanego podczas tworzenia eksportu do jednostki sprawozdawczej przez program do obsługi SIO, nie może być zmieniana.

Na zestawieniu zbiorczym przed zeskanowaniem należy umieścić pieczęć nagłówkową JST oraz pieczęć imienną osoby podpisującej wraz z datą podpisania. Jednostki przesyłające skan prawidłowo opieczętowanego i podpisanego zestawienia zbiorczego, otrzymują z Kuratorium potwierdzenie odbioru i nie mają obowiązku przesyłania oryginału pocztą tradycyjną.

Skan wydruku zestawienia zbiorczego powinien być wykonany w jednym plik w formacie PDF, a jako nazwę należy przyjąć kod JST generowany dla pliku eksportowego (np. dla JST o kodzie 00000730934513096296103.exp, plik skanu powinien nazywać się 00000730934513096296103.pdf).
Nie należy załączać wydruków zestawień zbiorczych placówek scalanych przez JST.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, ta dokumentacja powinna być przechowywana przez JST. Niczym nieuzasadnione jest także przesyłanie dysków i innych nośników z plikami exp. Kuratorium Oświaty w Łodzi do scalenia danych jst w bazie przekazywanej do MEN wykorzystuje wyłącznie pliki przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY SPRAWOZADAŃ NALEŻY PRZESYŁAC NA TAKIEJ SAMEJ ZASADZIE UZUPEŁNIONE PISMEM PRZEWODNIM WYJAŚNIAJĄCYM PRZYCZYNY DOKONYWANIA KOREKTY.

Do komunikacji w sprawie SIO należy wykorzystywać wyłącznie adres: sio@kuratorium.lodz.pl

Aktualne oprogramowanie – link

Instrukcje, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz pliki opisujące dokładnie obsługę programu można pobrać ze strony:
https://cie.men.gov.pl/