Czerwiec 5, 2020

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych dotyczący stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/21

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o obowiązku wytypowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z postanowieniami art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez art.  132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245  późn. zm.)  stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h ustawy o systemie oświaty może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym:

–  w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:

 • odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz
 • odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym

– w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:

 • odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz
 • odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.

Kandydaci w roku szkolnym 2020/2021, na który przyznane będzie stypendium, muszą pozostawać uczniami  szkoły co oznacza, że każda szkoła ponadpodstawowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, typuje jednego ucznia promowanego do klasy II czteroletniego liceum lub pięcioletniego technikum oraz jednego ucznia promowanego do kl. II lub III dotychczasowego trzyletniego liceum lub do kl. II, III lub IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski. Wnioski o przyznanie stypendium (wraz z uzasadnieniem) należy przedstawić radzie szkoły, a w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza dwóch kandydatów do stypendium wg zasady opisanej powyżej.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata w mianowniku (najpierw imię lub imiona – w pełnym brzmieniu, tak jak w dokumentach – a następnie nazwisko; w związku z powtarzającymi się we wnioskach błędami, polegającymi na wpisaniu innych imion, niż noszone przez kandydatów oraz zmienionych, przez dodanie lub opuszczenie liter, nazwisk kandydatów, proszę o dokładną weryfikację danych kandydatów przed podpisaniem wniosku i przedstawieniem go Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty),
 • klasę, do której został promowany (zapisaną cyfrą rzymską) oraz informację, czy jest to klasa szkoły na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, czy na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • średnią ocen kandydata i ocenę zachowania lub/i wskazanie dziedziny, w której wykazuje szczególne uzdolnienia i uzyskuje najwyższe wyniki,
 • pełną nazwę szkoły – nie zespołu (bez podawania imienia i miasta),
 • adres szkoły,
 • nazwę organu prowadzącego (powiatu, gminy, instytucji) lub osoby prowadzącej i być opatrzony pieczęcią szkoły oraz imienną pieczęcią i podpisem dyrektora.

Do wniosku należy dołączyć podpisane przez dyrektora szkoły oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach art. 13 lub art. 14 RODO.

Dyrektorzy szkół z powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz m. Łodzi przekazują zatwierdzone wnioski lub informację o niewytypowaniu kandydatów (z uzasadnieniem) do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi, dyrektorzy szkół z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu w terminie do 8 lipca 2020 r.

Oświadczenie dyrektora szkoły dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach RODO