Czerwiec 12, 2019

Komunikat dla dyrektorów szkół dotyczący stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 90 i ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej mogą być również absolwenci, tj. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 ukończyli szkołę.

Do wniosku (na załączonym wzorze) wypełnionego pismem komputerowym  i wydrukowanego dwustronnie należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata w roku szkolnym 2018/2019 (uzyskane nie wcześniej niż 3 września 2018 r.). Na wniosku nie umieszcza się daty oraz żadnych pieczęci i podpisów, należy natomiast dołączyć go do pisma przewodniego podpisanego przez dyrektora szkoły. Proszę o rzetelne wypełnianie wniosków, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 10 lipca 2019 r.

Wnioski ze szkół z powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz z m. Łodzi w postaci wydruku (wraz z załącznikami) oraz w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej (tylko wniosek – na adres mkowalska@kuratorium.lodz.pl) należy przekazać do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wnioski ze szkół wraz załącznikami oraz ich postać elektroniczną z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.

Wniosek. Plik do pobrania

Oświadczenie dyrektora szkoły. Plik do pobrania