Grudzień 9, 2019

Informacja dotycząca oceniania tzw. próbnych egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
z uwagi na otrzymywane informacje dotyczące wpisywania do dzienników lekcyjnych ocen z przeprowadzanych w szkołach egzaminów w ramach tzw. próbnych egzaminów zewnętrznych, Kuratorium Oświaty w Łodzi przypomina, że egzaminy te służą przede wszystkim diagnozie poziomu umiejętności i wiedzy uczniów oraz pozwalają skorygować proces przygotowania do odpowiedniego egzaminu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzw. próbne egzaminy maturalne i próbne egzaminy ósmoklasisty nie są obowiązkowe dla szkół i uczniów, i w związku z tym nie stanowią elementów oceniania wewnątrzszkolnego.
Ponadto „próbne egzaminy zewnętrzne” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzane są w okresach roku szkolnego, kiedy podstawa programowa nie jest jeszcze w całości zrealizowana. Traktowanie więc otrzymywanych z w/w egzaminów wyników jako elementów oceniania bieżącego jest nieuzasadnione. Przekładanie wyników z tych egzaminów na oceny oraz wpisywanie ich do dzienników lekcyjnych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje również, iż zapisy regulujące wystawianie ocen z tzw. próbnych egzaminów zewnętrznych powinny znaleźć się w statucie szkoły.