Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Nazwa podmiotu: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Kuratorium Oświaty w Łodzi

Adres strony internetowej: http://www.kuratorium.lodz.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie niniejsze ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod powyższym adresem.

Data publikacji strony internetowej: 04-02-2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 18-09-2020

Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
   co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia przez urząd nadmiernych kosztów.

Wyłączenia:

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 21-09-2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: nie dotyczy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na podstawie samooceny dokonanej przy pomocy kilku walidatorów poziom dostępności serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Łodzi został oceniony jako poprawny. Wszystkie błędy w analizowanym serwisie zostały usunięte. Obecnie trwa korygowanie potencjalnych problemów wskazanych przez opisane poniżej walidatory:

 1. Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG2.1
  1. Link do walidatora WCAG 2.1
  2. Link do wyniku badania
 2. Walidator języka CSS
  1. Link do walidatora języka CSS
  2. Link do wyniku badania
 3. Walidator języka HTML
  1. Link do walidatora Języka HTML 
  2. Link do wyniku badania

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Rafał Bieniek
e-mail osoby do kontaktu: dostepnosc@kuratorium.lodz.pl
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 426366130

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi:
tel. 426363471
fax. 426360385
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
al. Kościuszki 120a
90-446 Łódź

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dodatkowa:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Poniżej film informujący czym zajmuje się Kuratorium Oświaty w Łodzi

Informacja o dostępności architektonicznej

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Kuratorium Oświaty w Łodzi otrzymają niezbędną pomoc.

Kuratorium Oświaty w Łodzi znajduje się w budynku wolnostojącym, zlokalizowanym przy al. Kościuszki 120a. Budynek znajduje się w głębi, w pewnym oddaleniu od al. Kościuszki (ok. 80 m). Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście.

Do Kuratorium Oświaty w Łodzi można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej – przystanek Piotrkowska Centrum. Łatwy dojazd możliwy jest tramwajami nr 2, 3A, 3B, 6, 7, 8, 10A, 10B, 14, 18. Odległość od przystanku około 300 m.

Osoba niepełnosprawna ruchowo może skontaktować się z pracownikiem ochrony, który powiadomi odpowiedniego pracownika Kuratorium, który załatwi sprawę lub przyjmie składane dokumenty w części budynku umożliwiającej poruszanie się osobom, które mają trudności w poruszaniu. W tym celu stworzone zostanie stanowisko obsługi adresowane do tej kategorii osób.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie dobiegają końca prace remontowe w budynku zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 33, który jest planowany na nową siedzibę Kuratorium Oświaty w Łodzi. Budynek ten po jego dopuszczeniu do użytkowania będzie przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynki zajmowane przez Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi znajdują się w:

 • Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a
 • Skierniewicach, przy ul. Jagiellońskiej 29
 • Sieradzu, przy Placu Wojewódzkim 3

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim usytuowane są na trzecim piętrze w budynku znajdującym się w centrum miasta, przy ulicy jednokierunkowej z płatną i ograniczoną strefą parkingową. Dojazd autobusami miejskimi numer: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obiekt jest dobrze oznakowany i posiada tablice informacyjne ze wszystkimi instytucjami, które znajdują się wewnątrz. Wejście do budynku jest szerokie, drzwi otwierają się swobodnie na zewnątrz. Obiekt posiada zadaszenie chroniące przed opadami. Przy wejściu do budynku znajduje się punkt informacyjny i czytelna tablica informacyjna. Brak w budynku windy ogranicza możliwości poruszania się po budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. W budynku zajmowanym przez Delegaturę, na parterze zorganizowany zostanie punkt umożliwiającym zapewnienie obsługi klientom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach usytuowane są na czwartym piętrze w budynku znajdującym się w centrum miasta. Dojazd autobusami miejskimi nr 6, 7, 10. Do budynku prowadzą schody, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściem do budynku znajduje się daszek chroniący wchodzących przed opadami. W holu pomieszczenia na parterze znajduje się tablica informacyjna ze szczegółowym rozmieszczeniem pomieszczeń zajmowanych przez poszczególne instytucje wraz ze wskazaniem pokoi. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach ze względu na brak wind. Istnieje możliwość obsługi interesantów bezpośrednio przy wejściu do budynku, po zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi ochrony budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu usytuowane są na szóstym piętrze w kompleksie budynków znajdującym się w centrum miasta. Dojazd autobusami miejskimi numer: 1, 5, 7. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się duży parking z miejscami oznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest wyposażone w specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz szerokie drzwi. Na wprost wejścia znajduje się tablica informująca o znajdujących się w budynku instytucjach oraz punkt informacyjny. Budynek jest dostosowany do potrzeb klientów i pracowników z niepełnosprawnością ruchową. Jest wyposażony w trzy windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniające te standardy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Kuratorium Oświaty w Łodzi udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

fax: 426360385
e-mail: dostepnosc@kuratorium.lodz.pl

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w urzędzie.

Kuratorium Oświaty w Łodzi udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym urzędem.

W Kuratorium Oświaty w Łodzi będzie istniała możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej docelowo zlokalizowanej w punkcie informacyjnym na parterze.